„Uczeń – Rodzic – Nauczyciel. Dobra zmiana”, program MEN

Zostałam członkiem Grupy Ekspertów Dobrych Zmian w Edukacji w ramach programu Ministerstwa Edukacji „Uczeń – Rodzic – Nauczyciel. Dobra zmiana”. 11244397_10207860120164735_6181746893216935061_o

Zachęcam do zapoznania się z komunikatem z konferencji prasowej, dostępnym na stronie internetowej MEN

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/uczen-rodzic-nauczyciel-rusza-ogolnopolska-debata-o-systemie-oswiaty.html

oraz o bieżące śledzenie wiadomości zamieszczanych na witrynie Ministerstwa.

Prace dotyczące poprawy podstawy programowej i programów nauczania będą przebiegały w grupach przedmiotowych. Sześciolatki, szkoły zawodowe i zmiany w Karcie Nauczyciela to tematy, o których już dyskutowano w Sejmie i Senacie. Regulacje znowelizowanej ustawy o systemie oświaty obowiązują od 23 stycznia. Nowelizacja przywraca obowiązek szkolny dla 7-latków. Pozostawia jednocześnie prawo 6-latków do rozpoczęcia edukacji w pierwszej klasie na wniosek rodziców. Warunkiem jest wcześniejsze korzystanie przez dziecko z wychowania przedszkolnego albo posiadanie przez nie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Ustawa wprowadza obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dziecko 6-letnie, a znosi ten obowiązek w stosunku do pięciolatków.

Wprowadzone w ustawie przepisy przejściowe umożliwiają kontynuowanie przez dzieci, które w wieku sześciu lat obowiązkowo poszły do szkoły, nauki w klasach pierwszej i drugiej. Zgodnie z tymi przepisami, na wniosek rodziców – złożony do końca marca 2016 r. – w roku szkolnym 2016/2017 naukę w klasach odpowiednio pierwszej i  drugiej mogą kontynuować dzieci: urodzone w 2009 r., które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie pierwszej oraz urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy drugiej szkoły podstawowej.

Mimo, że liczba dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w Polsce spada, to liczba uczniów wybierających naukę w technikach, bądź zasadniczych szkołach zawodowych wzrasta. Mimo elastycznego systemu kształcenia zawodowego, konieczne jest wzięcie większej odpowiedzialności za nie przez poszczególne sektory gospodarki oraz przez samych przedsiębiorców.

W 2016 roku nastąpi również analiza podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.