Sztuczne macice i tożsamość osób tak urodzonych

W Starciu Cywilizacji Tomasza Terlikowskiego poruszamy ważny i przyszłościowy temat: sztuczne macice! – Mogą one ratować życie, ale mogą też zmieniać je w horror – mówi ks. prof. Piotr Kieniewicz MIC, bioetyk. – Niebezpieczne jest to, że zrywają one kompletnie naturalną więź między dzieckiem a jego matką. To rodzi ogromne trudności w późniejszym życiu – uzupełnia dr Sabina Zalewska, psycholog rodzinny z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Cz. 1

cz. 2

Seminarium: „Rodzina w świecie wartości – ciągłość i zmiana”

Seminarium: Rodzina w świecie wartości – ciągłość i zmiana odbyło się 30 maj 2017  na UKSW w Warszawie. Było zorganizowane przez Katedry Socjologii Ogólnej w Instytucie Socjologii UKSW przy współpracy Sekcji Socjologii Rodziny PTS. W seminarium wzięli udział:

moderator: dr Martyna Kawińska

prelegenci: dr Małgorzata Katarzyna Szyszka KUL, dr Sabina Zalewska UKSW, Marek Grabowski prezes Fundacji Mamy i Taty.

Słowo wstępne wygłosił: prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz.MIŁOŚĆ - MAŁŻEŃSTWO - RODZINA

Tematy poruszane w dyskusji:

1. Jaka jest współczesna rodzina (krótka charakterystyka z Państwa doświadczeń naukowych i zawodowych)

2. Czy rodzina jest wartością w świadomości naszego społeczeństwa (czy to jest taka sama wartość jak w przypadku poprzednich pokoleń)

3. Jakie wartości ceni współczesna rodzina, które z nich odgrywają najważniejszą rolę:

  • czy małżeństwo jest w dalszym ciągu wartością w rodzinie, czy instytucją przestarzałą (przywileje i funkcje w małżeństwie)

– związki partnerskie jako alternatywa dla małżeństwa (czy stanowią zagrożenie dla wartości rodzinnych)

– LAT jako zagrożenie

– normy moralności małżeńskiej i rodzinnej

  • praca zawodowa jako wartość w rodzinie

– praca zawodowa kobiet a życie rodzinne

– podział obowiązków współczesnej rodziny

– Work Life Balance w praktyce

  • dziecko jako wartości w rodzinie

– czym spowodowana jest niska dzietność

-zjawisko świadomej bezdzietności a wartości rodzinne

-współczesne rodzicielstwo (jakie jest i czy różni się od rodzicielstwa realizowanego w poprzednich pokoleniach)

-rola matki i ojca we współczesnej rodzinie

– praca zawodowa rodziców a wychowanie dzieci (modele rodzicielstwa)

– komunikacja w rodzinie (płaszczyzny, sposoby)

-rodzina pełna czy monoparentalna a wychowanie dzieci

– samotne czy samodzielne rodzicielstwo

– jakie wartości przekazywane są dzieciom (wychowanie do wartości

4. Współczesna rodzina wobec kryzysu wartości (ekonomiczny, moralny, kulturowy)

– Czy kryzys rodziny to to samo co zjawiska kryzysowe w rodzinie

5. Wartości w rodzinie – ciągłość, zmiana czy ewaluacja?

23-25 marca 2017 r. KRAKÓW Konferencja Międzynarodowa

JAK STARZEĆ SIĘ ZDROWO:

multidyscyplinarne ujęcia, całożyciowe aplikacje

23 marca 2017 – 25 marca 2017

Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Kraków, Ingardena 4

 

Celem konferencji jest przegląd stanu najnowszej wiedzy o uwarunkowaniach optymalnego przebiegu późnej dorosłości i starości, zdiagnozowanie potencjału i praktyk wspomagania rozwoju człowieka oraz możliwości utrzymywania w tym okresie wysokiej jakości życia.

W ramach spotkań wykładowych, panelowych oraz warsztatowych pragniemy stworzyć przestrzeń służącą wymianie myśli teoretycznej i badawczej, a także dzieleniu się uczestników własnymi doświadczeniami płynącymi z kontaktu z osobami w podeszłym wieku. Doskonalenie naukowego warsztatu pracy z seniorami zakłada znajomość klasycznych ujęć tematu, odwołujących się do takich pojęć i nurtów, jak: mądrość biograficzna, bilans życia oraz określanie jego sensu, integracja doświadczenia, zaangażowanie, gerotranscendencja, a także relatywnie nowych podejść, jak np. gerontologia narracyjna czy krytyczna gerontologia edukacyjna. Zakładamy, że optymalizacja zasobów wiedzy i umiejętności osób zainteresowanych profesjonalnym wspomaganiem rozwoju osób starszych będzie się przekładać zarówno na zmianę postaw społecznych, jak i na politykę senioralną. W związku z tym zapraszamy do udziału przedstawicieli różnorodnych dyscyplin akademickich, praktyków pracujących z osobami starszymi, reprezentantów instytucji odpowiedzialnych za politykę senioralną, a także wszystkich zainteresowanych rozumieniem i wspieraniem człowieka starszego.

Z dumą informujemy, że uczestnictwo w konferencji potwierdziły autorytety gerontologiczne (USA, Europa, Polska).

Szczególnie czekam na referat prof. Kate de Medeiros, Miami University, USA
Teoria i praktyka gerontologii narracyjnej  (Narrative Gerontology in Theory and Practice)
Gerontologia narracyjna jest rozwijającym się podejściem badawczym i aplikacyjnym ułatwiającym głębsze zrozumienie doświadczeń wieku dojrzałego. Opowieści osób starszych dostarczają cennego wyjściowego materiału badawczego umożliwiającego uchwycenie ich perspektywy wewnętrznej. Chociaż termin „gerontologia narracyjna” został oficjalnie wprowadzony w latach 90. XX wieku – opowieści o dojrzewaniu i starzeniu się stanowiły już  od długiego czasu integralną cześć wielu podejść naukowych. W zależności od dyscypliny naukowej (np. w antropologii czy w medycynie) wykorzystywane są one w odmienny sposób (np. dla uchwycenia perspektywy kulturowej, precyzyjnego określenia indywidualnego sposobu doświadczenia czy też lepszego zrozumienia aktualnej kondycji narratora). Kluczowe rozważania w obrębie gerontologii narracyjnej obejmują najbardziej efektywne sposoby pozyskania opowieści, różnice pomiędzy tzw. „dużymi” i „małymi” historiami, a także zagadnienia związane z przyjmowaną strukturą „władzy” nadawania znaczeń, różnorodnością potencjalnych perspektyw oglądu oraz kwestie językowe. Gerontologia narracyjna nie ogranicza się do pojedynczego podejścia, obejmując wiele zróżnicowanych punktów widzenia, które wiążą się werbalizacja ludzkiego doświadczenia.