Cytowania publikacji

w internecie

 • M. Bryk, A. Gala, B. Kamińska, M. Plasota, E. Sęk, Rozwój więzi i miłości małżeńskiej, Kwartalnik Naukowy Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio 2011, nr 3 (7).

http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/rozwoj.pdf

(cyt. za: S. Zalewska, Relacje pomiędzy małżonkami po odejściu dzieci z domu, Wydawnictwo Sowa Warszawa 2002.)

http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171218615

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171218615

(wg. danych z Google Scholar; cyt. za: M. Bała, J. Jeziorska, S. Zalewska, Pokochać mądrość. Zarys dydaktyki filozofii i etyki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2009.)

 • A. Zwoliński, „Autyzm męski” jako przeszkoda w dialogu małżeńskim, Studia Socialia Cracoviensia 2015, tom 7, nr 1, s. 23–34.

http://czasopisma.upjp2.edu.pl/studiasocialiacracoviensia/article/view/976

(cyt. za: S. L., Zalewska, Style komunikacji, [w:] Słownik małżeństwa i rodziny, red. E. Ozorowski, Warszawa–Łomianki 1999, s. 431;

cyt. za: S. L., Zalewska, Syndrom pustego gniazda. Małżeństwo i rodzicielstwo po usamodzielnieniu się dzieci, Warszawa 2013.)

 • W. Dudziński, Jak przeciąć pępowinę, Magazyn Familia

 http://magazynfamilia.pl/artykuly/Jak_przeciac_pepowine,1193,86.html

(cyt. za: S.L. Zalewska, Syndrom pustego gniazda. Małżeństwo i rodzicielstwo po usamodzielnieniu się dzieci, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012.)

 • B. Makowski, Jak zapełnić puste gniazdo?, Magazyn 21 października 2014

http://magazyn.7dni.pl/320610,Jak-zapelnic-puste-gniazdo.html

(cyt. za: S. Zalewska, Syndrom „pustego gniazda”. Budowanie nowej tożsamości przez małżonków, (w:) Tożsamość – reminiscencje, E. Gaweł-Luty, J. Kojkoła (red.), Gdańsk 2008, s. 421-437.)

 • M. Z. Babiarz, E. M. Szumilas, B. Skałbania, Dylematy edukacji uczniów sześcioletnich w warunkach szkoły ogólnodostępnej. Analiza obszarów problemowych w kontekście edukacji włączającej, Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy 2016, nr. 9,

  http://www.studentniepelnosprawny.uph.edu.pl/images/ogolne/pdf_tekst/Student_Niepe%C5%82nosprawny_1692016.pdf#page=27
  (wg. danych z Google Scholar;cyt. za: S. Zalewska, Dojrzałość szkolna a przyspieszenie edukacji szkolnej. Badania empiryczne, (w:) Edukacja w dialogu i perspektywie. Wybrane problemy dydaktyki w wymiarze teoretyczno-praktycznym, A. Karpińska, A. Szwarc (red.), Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa 2014, s. 222-234)
  http://www.wydawnictwo.zut.edu.pl/files/magazines/2/62/821.pdf
  • B. Bereza, D. Szymczuk, Psychologiczne uwarunkowania prawidłowych relacji w rodzinie, Kwartalnik Naukowy Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio 2016, nr 4(28).

  http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/2016-09Bereza.pdf

  (wg. danych z Google Scholar;cyt. za: S. Zalewska, Relacje pomiędzy małżonkami po odejściu dzieci z domu, Wydawnictwo Sowa Warszawa 2002.)

  • Polska kadra nauczycielska. Zmagania z niewydolnym systemem edukacji, 2017.Źródło: http://www.ideologia.pl/zmagania-kadry-nauczycielskiej-z-systemem-edukacji-w-polsce/

  (cyt. za: S. Zalewska, Nauczyciel akademicki dziś. Nadzieje  oczekiwania, Warszawskie Studia Pastoralne 2012, nr 16, s. 298-313)
 • A. Zbaraszewska, I. Majchrzak, Idealny wykładowca według opinii studentów,
  Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinsis, Oeconomica 2016, nr 327(83)2,  DOI: 10.21005/oe.2016.83.2.3, s. 309–318.

(cyt. za: S. Zalewska, Nauczyciel akademicki dziś. Nadzieje  oczekiwania, Warszawskie  Studia Pastoralne 2012, nr 16, s. 298-313)

w dziełach drukowanych

 • M. Bryk, A. Gala, B. Kamińska, M. Plasota, E. Sęk, Rozwój więzi i miłości małżeńskiej, Kwartalnik Naukowy Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio 2011, nr 3 (7), ISSN 2082-7067, s. 28-47.

(cyt. za: S. Zalewska, Relacje pomiędzy małżonkami po odejściu dzieci z domu, Wydawnictwo Sowa, Warszawa 2002.)

 • K. Śleziński, Edukacja filozoficzna w teorii i praktyce, Wydawnictwo “Scriptum”, Katowice-Kraków 2012, ISBN 978-83-60163-80-1.

(cyt. za: M. Bała, J. Jeziorska, S. Zalewska, Pokochać mądrość. Zarys dydaktyki filozofii i etyki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2009.)

(cyt. za: M. Bała, J. Jeziorska, S. Zalewska, Pokochać mądrość. Zarys dydaktyki filozofii i etyki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2009.)

 • A. Bardi, K. E. Buchanan, R. Goodwin, L. Slabu & M. Robinson, Value stability and change during self-chosen life transitions: Self-selection versus socialization effects, Journal of Personality and Social Psychology 2014, no 106(1), DOI: 10.1037/a0034818; ISBN 9780807014295, pp. 131-147.

(cyt za: S. ZalewskaRelations and the marriage bond in the Empty Nest Syndrome, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014.)

 • A. Kalisz, E. Kraus, Dialog interpersonalny i dyskurs prawniczy w mediacji (w:)  Jak możliwy jest dialog?, Księga Jubileuszowa dedykowana J.M. Rektorowi WSH,A. Kamińska, E. Kraus, K Ślęczka (red.), Sosnowiec 2014, ISBN: 978-83-61991-99-1, s. 265 –272.

(cyt za: S. Zalewska, Dialog w mediacji małżeńskiej i rodzinnej, (w:) Pedagogika dialogu. Dialog w teorii i praktyce edukacyjnej, red. E. Dąbrowa, D. Jankowska, Warszawa 2009)

 • D. Stępkowski, Recenzja książki: Sabina L. Zalewska, Relations and marriage bond in the empty nest syndrom, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2014, ss. 158, Paedagogia Christiana, 2014, nr. 1, ISSN 2451-1951, ss. 343-347.

(RECENZJA KSIĄŻKI: S. ZalewskaRelations and the marriage bond in the Empty Nest Syndrome, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014.)

 • A. Stawecka, Obraz siebie. Projekcja twórcza w wytworach plastycznych dzieci przewlekle chorych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, ISBN 978-83-233-3643-3.

(cyt. za: M. Bała, J. Jeziorska, S. Zalewska, Pokochać mądrość. Zarys dydaktyki filozofii i etyki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2009.)

 • Research in Early Childhood Education for Sustainability: International perspectives and provocations, J. Davis, S,  Elliott (editor), London- New York 2014,  ISBN-13: 978-0415854498.

(cyt. za: S.L. Zalewska, Environmental  education with particular reference to management of municipa, Studia Ecologiae et Bioethicae 2013, tom 11 , s. 19-32.)

 • D. Bula, Rola seniorów w wychowaniu, Wychowawca 2015, nr 1, ISBN 9788393052714, ss. 21-29.

(cyt. za: S.L. Zalewska, Syndrom pustego gniazda. Małżeństwo i rodzicielstwo po usamodzielnieniu się dzieci, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012.)

 • K.A. Jorgensen, Bringing the jellyfish home: environmental consciousness and ‘sense of wonder’ in young children’s encounters with natural landscapes and places, Environmental Education Research 2015, Vol. 22, DocID: 20110811_01;  ISBNs: 9781921658006 (pbk), 9781921658501 (pdf), pp. 1139-1157.

(cyt. za: S.L. Zalewska, Environmental  education with particular reference to management of municipa, Studia Ecologiae et Bioethicae 2013, tom 11 , s. 19-32.)

 • Z. Dymarski, Strategie nauczania filozofii, Forum Pedagogiczne 2015, nr 1, ISSN: 2083-6325, ss. 17-33.

(cyt. za: M. Bała, J. Jeziorska, S. Zalewska, Pokochać mądrość. Zarys dydaktyki filozofii i etyki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2009.)

 • M. L. Damiani,  W. S.  Harbour,  Being  the  wizard  behind  the  curtain:  TeachingExperiences  of  graduate teaching   assistants   with   disabilities   at   universities, Innovations   in   Higher   Education 2015,   vol. 40,  ISSN: 0742-5627 (Print) 1573-1758 (Online), pp. 339-413.

(cyt. za: S. Zalewska, Master – Disciple Relationships in Social Space, (w:) Ethics In Public Life, R. Moń, E. Podrez (edited), Warszawa 2009, s. 159-173.)

 • J. Szopiński, Więź rodziców a kreatywność dzieci, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2016, ISBN 978-7556-844-8.

(cyt. za: S.L. Zalewska, Syndrom pustego gniazda. Małżeństwo i rodzicielstwo po usamodzielnieniu się dzieci, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012;

cyt. za: S.L. Zalewska, Samotność i osamotnienie w doświadczeniach i narracjach małżeńskich, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015.)

 • B. Bereza, D. Szymczuk, Psychologiczne uwarunkowania prawidłowych relacji w rodzinie, Kwartalnik Naukowy Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio 2016, nr 4(28), ISSN 2082-7067, s. 172-182.

(wg. danych z Google Scholar;cyt. za: S. Zalewska, Relacje pomiędzy małżonkami po odejściu dzieci z domu, Wydawnictwo Sowa Warszawa 2002.)