Udział w sympozjach i konferencjach naukowych

29.09.2017

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Konsultacyjne diagnozujące ramach projektu „Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli”

31.05.2017 

Instytut Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Honorowy Patronat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbiety Rafalskiej

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa

PRACA SOCJALNA W PERSPEKTYWIE XXI WIEKU. NIESAMODZIELNOŚĆ, RELACJE MIĘDZYPOKOLENIOWE. WSPARCIE SPOŁECZNE

wygłoszony do referat i zgłoszony publikacji:

Transfer międzypokoleniowy na przykładzie relacji dziadkowie – wnuki. Badania narracyjne

30.05.2017  

Katedra Socjologii Ogólnej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu    Kardynała Stefana Wyszyńskiego

MIŁOŚĆ – MAŁŻEŃSTWO – RODZINA W CZASACH ZMIANY. TRYPTYK SOCJOLOGICZNY, SEMINARIUM: RODZINA W ŚWIECIE WARTOŚCI – CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA

wygłoszony do referat i zgłoszony publikacji:

Współczesna rodzina. Charakterystyka doświadczeń naukowych i zawodowych

29–30.03.2017

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Katedra Nauk o Rodzinie, Zakład Pedagogiki Opiekuńczej

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

RODZINA–KULTURA– WYCHOWANIE. WSPÓŁCZESNE TENDENCJE I UWARUNKOWANIA

wygłoszony do referat i zgłoszony publikacji:

Źródła samotności w narracjach i doświadczeniach małżeńskich

23–25.03.2017

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki oraz Katedra Psychologii

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

JAK STARZEĆ SIĘ ZDROWO: multidyscyplinarne ujęcia, całożyciowe aplikacje

wygłoszony do referat i zgłoszony publikacji:

                              Samotność i osamotnienie w doświadczeniach i narracjach małżeństw z dużym stażem pożycia małżeńskiego

14.03.2017

Katolicki Uniwersytet Lubelski, Katedra Pedagogiki Rodziny  w Instytucie Pedagogiki KUL

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

RODZINA W TEORII I PRAKTYCE PEDAGOGICZNEJ

wygłoszony do referat i zgłoszony publikacji:

                                  Samotność i osamotnienie w małżeństwie. Narracje biograficzne i doświadczenia małżonków

31.05.2016

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny Instytut Socjologii Zakład Socjologii Problemów Społecznych Uniwersytet Warszawski Instytut Stosowanych Nauk Społecznych  Katedra Studiów Rodziny i Patologii Społecznej Sekcja Socjologii Rodziny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego Fundacja na rzecz Rozwiązywania Problemów Społecznych „Societatis”    

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

RODZINA. PRZEMIANY – WIZERUNEK – ZAGROŻENIA – WSPARCIE

wygłoszony do referat i zgłoszony publikacji:

                 Śmierć jako element ludzkiego życia w aspektach     wychowawczych. Czy rozmawiać z dzieckiem  o śmierci?

 

20-21.05.2015

Uniwersytet Rzeszowski, Inštitút etiky a bioetiky Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Zakład Pedagogiki Opiekuńczej Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, Inštitút edukológie a sociálnej práce Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Katedra Nauk o Rodzinie  Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, Katedra Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

ETYKA. RODZINA. SPOŁECZEŃSTWO

wygłoszony do referat i zgłoszony publikacji

Więzi w związku.  Doświadczenia i narracje małżeńskie

 

17.04.2015

Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk społecznych, Instytut Pedagogiki

Ogólnopolska Konferencja: Zasoby rodziny – wychowanie, poradnictwo, pomoc społeczna

wygłoszony do referat i zgłoszony publikacji:

(Bez)sens samotności w narracjach i doświadczeniach    małżeńskich

 

4.12.2014

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Katedra Podstaw Pedagogiki

Ogólnopolska Konferencja Pedagogiki Dialogu

wygłoszony do referat i zgłoszony publikacji:

Mity życia małżeńskiego w narracjach rodzinnych

 

6.11.2014

Rzecznika Praw Dziecka oraz Kancelarię   Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

Konferencja Naukowa:  PRAWO DZIECKA DO ŻYCIA BEZ PRZEMOCY

 

14-15.05.2014

Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Zakład Resocjalizacji i Profilaktyki Społecznej

Międzynarodowa Konferencja: Sprawiedliwość i miłość w rodzinie i                 społeczeństwie

wygłoszony do referat i zgłoszony publikacji:

Samotność i osamotnienie a mitologizacja życia małżeńskiego

9 – 11.09.2013

Sympozjum Naukowe zorganizowane przez Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii
VII Augustowskie Spotkania Naukowe
Edukacja w Dialogu i Perspektywie (prezentacje – polemiki – propozycje)

Wygłoszony referat i zgłoszony do publikacji:
Dojrzałość szkolna a przyspieszenie edukacji szkolnej. Badania empiryczne

27 – 29.05.2013

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych,
Międzynarodowa Konferencja
AKSJOLOGICZNE ORIENTACJE W PEDAGOGICE

Wygłoszony referat i zgłoszony do publikacji:
Wartości we współczesnej rodzinie. Pomiędzy deklaracją a czynem

15.05.2013

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej,
Międzynarodowa Konferencja Naukowa
SOCIAL ETHICS AND PUBLIC LIFE AXIOLOGICAL FUNDATIONS OF INTERPERSONAL RELATIONS

Wygłoszony referat i zgłoszony do publikacji:
Więzi małżeńskie i rodzinne w kontekście teorii Józefa Szopińskiego

5.12.2012

Akademii Pedagogiki Specjalnej, Katedra Podstaw Pedagogiki
V Konferencja Pedagogiki Dialogu
„Od Janusza Korczaka do… – w poszukiwaniu pedagogiki dialogu”

Wygłoszony referat:
Rodzic w roli mediatora

14 – 15.11.2012

UNESCO, PARIS
12 LES NOUVELLES PRATIQUES PHILOSOPHIQUES

Głos w dydkusji zgłoszony do publikacji:
Teaching philosophy in Poland

20 – 22.05.2011

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Ekologii i Bioetyki, Wszechnica Mazurska w Olecku, Centrum Slawistyki im. Czesława Miłosza Vytautas Magnus University w Kownie
VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej
EKOLOGIA SPOŁECZNA, CZYLI JAK WYCHOWYWAĆ?

Wygłoszony referat:
Edukacja ekologiczna w nauczaniu przedszkolnym na przykładzie wybranych placówek warszawskich

12.05.2011

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej,
Międzynarodowa konferencja naukowa
PRAWA CZŁOWIEKA A PROBLEMATYKA AKSJOLOGICZNA

Wygłoszony referat:
Pomiędzy prawami dziecka a pajdokracją. Refleksja nad Kartą Praw Dziecka

30 – 31.05.2011

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Pedagogiki i Psychologii
XX Jubileuszowy Zjazd Naukowy
PEDAGOGIKA SZKOŁY WYŻSZEJ WOBEC TRADYCJI I WSPÓŁCZESNOŚCI

Wygłoszony referat:
Tutoring i coaching akademicki jako nowy sposób podniesienia jakości uniwersyteckiego kształcenia

11.06.2011

Konferencja zorganizowana przez Fundację Dobra Edukacja Rodzice-Dzieciom z Torunia, Wydział Teologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
DROGI POLSKIEJ EDUKACJI. CZY SZKOŁA POMAGA RODZICOM WYCHOWYWAĆ DZIECI?

Wygłoszony referat:
Współpraca rodziców i szkoły w kontekście wyzwań współczesnej edukacji

23 – 24.09.2011

Konferencja naukowa zorganizowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie
JAK UCZYĆ BY NAUCZYĆ? W POSZUKIWANIU NAJLEPSZYCH METOD REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z FILOZOFII

3.12.2010

Akademii Pedagogiki Specjalnej, Katedra Podstaw Pedagogiki
IV Ogólnopolska Konferencja Pedagogiki Dialogu
NAUCZYCIELE DIALOGU – KIM SĄ, KIM BYĆ POWINNI, KIM MOGĄ BYĆ

Wygłoszony referat:
Asystencja jako szczególny dialog wychowawcy i wychowanka w pedagogice ks. Jana Bosko

17 – 18.05.2010

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Pedagogiki i Psychologii
XIX Ogólnopolski Zjazd Naukowy
PEDAGOGIKA SZKOŁY WYŻSZEJ W REFLEKSJI, BADANIACH I PRAKTYCE AKADEMICKIEJ

wygłoszony referat:
Nauczyciel akademicki dziś. Nadzieje i oczekiwania

19 – 20.11.2009

UNESCO, PARIS
LES NOUVELLES PRATIQUES PHILOSOPHIQUES

6.11.2009

Akademia Pedagogiki Specjalnej
DOŚWIADCZENIE DIALOGU W EDUKACJI I ŻYCIU SPOŁECZNYM – MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA

Wygłoszony wykład:
Samotność i osamotnienie – sposobność do dialogu z sobą czy autodestrukcji?

21 – 23.10.2009

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
„EDUKACJA XXI WIEKU”

Wygłoszony wykład:
Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy jako przykład nauczania permanentnego dzieci i ich rodziców

19 – 20.05.2009

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Pedagogiki i Psychologii
XVIII Ogólnopolski Zjazd Naukowy
PRAWDA I PROFESJONALIZM W EDUKACJI AKADEMICKIEJ

Wygłoszony referat:
Relacje mistrz-uczeń we współczesnych realiach uczelni wyższej. Rzeczywistość i oczekiwania

6 – 7.05.2009

Univerzity Komeského v Bratislave. Akademia Techniczno-Humanistycza w Bielsku-Białej
CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

Wygłoszony referat:
Wartości we współczesnej rodzinie. Pomiędzy deklaracją a czynem

7.11.2008

Akademia Pedagogiki Specjalnej
DIALOG W TEORII I PRAKTYCE EDUKACYJNEJ

Wygłoszony wykład:
Dialog w mediacji małżeńskiej i rodzinnej

16.10.2008

Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych, Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenie BORIS
BLIŻEJ RODZINY… BY SKUTECZNIEJ POMÓC.
MIEJSCE MEDIACJI W SYSTEMIE WSPARCIA RODZINY W KRYZYSIE

15 – 17.09.2008

Sympozjum Naukowe zorganizowane przez Uniwersytet w Białymstoku
V Augustowskie Spotkania Naukowe
Edukacja w Dialogu i Perspektywie (prezentacje – polemiki – propozycje)

wygłoszony referat:
Osobowościowe kompetencje nauczyciela

29 – 30.05.2008

Konferencja Międzynarodowa zorganizowana przez Rzecznika Praw Dziecka, Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim
OCHRONA ŻYCIA, ZDROWIA I GODNOŚCI DZIECKA

19 – 20.05.2008

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Pedagogiki i Psychologii
XVII Ogólnopolski Zjazd Naukowy
KULTURA AKADEMICKA W OGLĄDZIE PEDAGOGICZNYM

Wygłoszony referat:
Kultura jakości jako czynnik sprzyjający integracji nauczycieli akademickich i studentów na przykładzie małej i dużej uczelni

10.05.2008

Konferencja naukowa zorganizowana przez Szkołę Wyższą im. Bogdana Jońskiego, Wydział Nauk Społecznych
OBRAZ RODZINY PROGU XXI WIEKU. STAN AKTUALNY I POTRZEBA WSPATCIA

wygłoszony referat:
Mediacja jako jeden z nowych sposobów pomocy małżeństwu i rodzinie

7.12.2007

Seminarium zorganizowane przez Akademię Pedagogiki Specjalnej, Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, DG Edukacja i Kultura
EUROPEJSKI OBSZAR SZKOLNICTWA WYŻSZEGO A PROCES REFORM W POLSKIM SZKOLNICTWIE WYŻSZYM

16 – 17.11.2007

Konferencja naukowa zorganizowana przez Zgromadzenie Księży Michalitów i Podkarpackie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
PRAWDA W WYCHOWANIU

wygłoszony referat:
Osobowościowe kompetencje nauczyciela

9.11.2007

Konferencja naukowa zorganizowana przez Akademię Pedagogiki specjalnej w Warszawie
DIALOG WARUNKIEM TRWANIA I ROZWOJU OSÓB I SPOŁECZEŃSTW

wygłoszony referat:
Dialog i komunikacja w małżeństwie i rodzinie

22.06.2007

Konferencja naukowa zorganizowana przez Szkołę Wyższą Przymierza Rodzin
ZAPOBIEGANIE SIEROCTWU SPOŁECZNEMU – DZIEŃ DZISIEJSZY I SZANSE

wygłoszony referat:
Studia Podyplomowe Rodzicielstwa Zastępczego szansą na współdziałanie i tworzenie nowego systemu rodzinnej opieki zastępczej

15 – 17.06.2007

Konferencja naukowa zorganizowana przez Uniwersytet Łódzki, Instytut Psychologii
RODZINA I PRACA W PERSPEKTYWIE WYZWAŃ I ZAGROŻEŃ

wygłoszony referat:
Syndrom Pustego Gniazda. Dezintegracja małżeństwa i rodziny czy etap nowych wyzwań?

15.11.2006

Międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedrę Pedagogiki Chrześcijańskiej
WYCHOWANIE CHRZEŚCIJAŃSKIE WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI

wygłoszony referat:
Samowychowanie w ujęciu o. Józefa Kentenicha

23 – 25.05.2006

Konferencja Naukowa zorganizowana przez Pomorską Wyższą Szkołę Humanistyczną i Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni
EDUKACJA A PRZEMIANY TOŻSAMOŚCI SPOŁECZNEJ

wygłoszony referat:
Syndrom Pustego Gniazda. Budowanie nowej tożsamości przez małżonków

16.12.2005

Sympozjum zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne
KOBIECOŚĆ WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE

15 – 28.09.2005

Sympozjum dla Polonii, Republika Czeska, Praha – Hradec Kralovej, zorganizowane przez Stowarzyszenie Polaków w Czechach
O WYCHOWANIU

wygłoszony referat:
Formy współpracy rodziców ze szkołą

16.04.2005

Sympozjum dla Pedagogów, Nauczycieli, Dyrektorów Szkół oraz Placówek Wychowawczych zorganizowane przez Instytut Pedagogiki im. św. Jana Bosko Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Zespół Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w Siennicy
„Uczeń i nauczyciel w wyścigu do wiedzy”
– wychowawcze aspekty nauczania i uczenia się

wygłoszony wykład:
Nauczanie metaforyczne jako sposób odnalezienia się w sytuacji szkolnej

17 – 18.03.2005

Sympozjum zorganizowane przez Uniwersytet Opolski, Wydział Filozofii
„Filozofia w szkole. Funkcje, rola, znaczenie filozofii”

Referat wygłoszony pt:
Biografia i metafora jako źródło nauczania filozofii i etyki w szkole

15.11.2004

Warsztaty Naukowe zorganizowane przez Klub Liderów Oświaty w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Wydawnictwo Transfer Learning, prowadzone przez dr Kathy Suerken z Uniwersytetu w Kalifornii pl.
Czy Janek może uratować królewnę? Prezentacja narzędzi usprawniających komunikację i myślenie wykorzystywanych w Teorii Ograniczeń (Theory of Constrains) dr Eliyahu Goldatt’a

24 – 25.09.2004

Konferencja Naukowa zorganizowana przez Wydział Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej
Filozofia w szkole. Współczesne dylematy i wyzwania etyczne

wygłoszony referat:
Wybrane metody dydaktyczne wykorzystywane na lekcjach filozofii i etyki, oddziaływujące na młodzież jak system prewencyjny

15 – 17.09.2004

Sympozjum Naukowe zorganizowane przez Uniwersytet w Białymstoku
III Augustowskie Spotkania Naukowe
Edukacja w Dialogu i Perspektywie (prezentacje – polemiki – propozycje)

Wygłoszony wykład:
Samotność i osamotnienie w małżeństwach, których dzieci usamodzielniły się i odeszły z domu rodzinnego

24.03.2004

Spotkanie – Sympozjum zorganizowane przez Kancelarię Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Biuro do Spraw Społecznych, Kultury i Współpracy Organizacjami Pozarządowymi
„Okrągły Stół” – „Uczelnie wolne od narkotyków”

udział w panelu pt.:
Narkotyki – problem studentów czy również uczelni

20.03.2004

Sympozjum Naukowe zorganizowane dla nauczycieli czynnych zawodowo w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin: Wokół dyspozycji wychowawczych nauczycieli

wygłoszony wykład pt.:
Uwarunkowania osobowości nauczyciela

przeprowadzony warsztat pt.:
Uwarunkowania osobowości nauczyciela

25.10.2003

I Pedoutologiczna Konferencja Naukowa zorganizowana przez Szkołę Wyższą Przymierza Rodzin: Myśl pedeutologiczna i edukacja permanentna nauczycieli

wygłoszony wykład pt.:
Pedeutologiczne uwarunkowania osobowości nauczyciela

19 – 20.09.2003

Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana przez Wydział Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej:
Filozofia w szkole – filozofia w życiu

wykład wygłoszony pt.:
Pedagogiczne aspekty programu „Ścieżka: edukacja filozoficzna. Świat. Człowiek. Wartości.

10 – 11.06.2003

Konferencja Naukowa zorganizowana przez Instytut Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Problemy aksjologiczne w edukacji dorosłych

wygłoszony wykład pt.:
Aksjologiczny wymiar małżeństwa i rodziny po usamodzielnieniu się dzieci

17 – 18.03.2003

Konferencja Naukowa zorganizowana przez Instytut Edukacyjny Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego:
SZANSE I ZAGROŻENIA W SOCJALIZACJI, WYCHOWANIU I EDUKACJI

Praca w sekcji EDUKACJA DO STAROŚCI I W STAROŚCI
wygłoszony wykład pt.:
Syndrom pustego gniazda. Małżeństwo i rodzicielstwo po usamodzielnieniu się dzieci

27 – 28.09.2002

I Sympozjum Sióstr Pasterek w Jabłonowie Pomorskim
PROBLEMY JEDNOSTKI W ŻYCIU WSPÓLNOTY

wygłoszone wykłady pt.:
1. Komunikacja, style komunikacji interpersonalnej. Konflikty społeczne
2. Nieprzystosowanie społeczne młodzieży i metody jej resocjalizacji

przeprowadzony warsztat pt.:
Warsztaty osobowości – samowiedza