Edukacja ekologiczna w nauczaniu przedszkolnym na przykładzie wybranych placówek warszawskich

20-22.05.2011

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Ekologii i Bioetyki, Wszechnica Mazurska w Olecku, Centrum Slawistyki im. Czesława Miłosza Vytautas Magnus University w Kownie
VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej
EKOLOGIA SPOŁECZNA, CZYLI JAK WYCHOWYWAĆ?

Wygłoszony referat:
Edukacja ekologiczna w nauczaniu przedszkolnym na przykładzie wybranych placówek warszawskich