Artykuły

 1. Akceptacja, (w:) Słownik Małżeństwa i Rodziny, E.Ozorowski (red.), Warszawa – Łomianki 1999, s. 9.
 2. Kompleksy, (w:) Słownik Małżeństwa i Rodziny, E.Ozorowski (red.), Warszawa – Łomianki 1999, s. 197.
 3. Komunikacja, (w:) Słownik Małżeństwa i Rodziny, E.Ozorowski (red.), Warszawa – Łomianki 1999, s. 200.
 4. Psychoterapia rodziny, (w:) Słownik Małżeństwa i Rodziny, E.Ozorowski (red.), Warszawa – Łomianki 1999, s. 378.
 5. Style komunikacji, Słownik Małżeństwa i Rodziny, E.Ozorowski (red), Warszawa – Łomianki 1999, s. 431.
 6. Terapia, (w:) Słownik Małżeństwa i Rodziny, E.Ozoroeski (red.), Warszawa – Łomianki 1999, s. 449-450.
 7. Słowo wstępne do książki autorstwa s. Bernardetty Żychlińskiej i Elżbiety Marii Kozłowskiej pt.: Teologiczne i literackie nauczanie w Biblii. Metody aktywizujące. Warszawa 2002.
 8. Opracowanie programu kursu pedagogicznego dla Ośrodka Kształcenia Nauczycieli Prymasowskiej Fundacji im. Kard. A.Hlonda na rok 2001/2002.
 9. Program dla FAROW w ramach grantu dla fundacji im. Konarskiego na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej i Domu Pogodnej Starości. Grójec 2002.
 10. Opracowanie programu rekrutacyjnego dla firmy TELSA. Warszawa 2002.
 11. Biologiczne podstawy emocji i motywacji, Mazowieckie Forum Nauczycielskie, Góra Kalwaria – Grójec – Konstancin-Jeziorna – Piaseczno 2002, nr 2, s. 27-30.
 12. Psychopedagogiczne uwarunkowania rozwoju mowy u dziecka, Studia Gdańskie 2002-2003, nr XV-XVI, s. 163-179.
 13. Aksjologiczny wymiar małżeństwa i rodziny po usamodzielnieniu się dzieci, (w:) Aksjologia edukacji dorosłych, J. Kostkiewicz (red.), Lublin 2004, s. 401-416.
 14. Syndrom pustego gniazda. Małżeństwo i rodzicielstwo po usamodzielnieniu się dzieci, (w:) Zdrowie człowieka i jego edukacja gerontologiczna, M. Kuchcińska, Bydgoszcz 2004, s. 103 – 115.
 15. Samotność i osamotnienie w małżeństwach, których dzieci usamodzielniły się i odeszły z domu rodzinnego, (w:) Edukacyjne tendencje XXI wieku w dialogu i perspektywie, A. Karpińska (red.), Białystok 2005, s. 308 – 329.
 16. Uwarunkowania osobowości nauczyciela. Wymiar pedeutologiczny, (w:) Myśl pedeutologiczna i edukacja ustawiczna nauczycieli, A. Jaworska, S. Zalewska (red.), Warszawa 2006, s. 113-118.
 17. Nauczanie metaforyczne jako sposób odnalezienia się w sytuacji szkolnej, (w:) Uczeń i nauczyciel w wyścigu do wiedzy – wybrane aspekty nauczania i uczenia się, K. Franczak, S. Chrobak (red.), Warszawa 2006, s. 95-119.
 18. Samowychowanie w ujęciu o. Józefa Kentenicha, (w:) Wychowanie chrześcijańskie, A. Rynio (red.), Lublin 2007, s. 1061-1073.
 19. Pomoc rodzicielska małemu dziecku w zakresie respektowania autorytetu rodziców, rozwoju mowy i religijności, (w:) Docendo discere. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Anastazego L. Bławata SAC, A. Dyr (red.), Poznań 2007, s. 89 – 99.
 20. Akt małżeński, (w:) Słownik bioetyki, biopolityki i ekofilozofii, M. Ciszek (red.), Warszawa 2008, s. 14 -15.
 21. Edukacjonizm, (w:) Słownik bioetyki, biopolityki i ekofilozofii, M. Ciszek (red.), Warszawa 2008, s. 66.
 22. Gwałt, (w:) Słownik bioetyki, biopolityki i ekofilozofii, M. Ciszek (red.), Warszawa 2008, s. 114 – 115.
 23. Hipnoza, (w:) Słownik bioetyki, biopolityki i ekofilozofii, M. Ciszek (red.), Warszawa 2008, s. 120.
 24. Hospicjum, (w:) Słownik bioetyki, biopolityki i ekofilozofii, M. Ciszek (red.), Warszawa 2008, s. 126 – 127.
 25. Nikotynizm, (w:) Słownik bioetyki, biopolityki i ekofilozofii, M. Ciszek (red.), Warszawa 2008, s. 180 – 181.
 26. Odpowiedzialne rodzicielstwo, (w:) Słownik bioetyki, biopolityki i ekofilozofii, M. Ciszek (red.), Warszawa 2008, s. 188 – 189.
 27. Psychiatria, (w:) Słownik bioetyki, biopolityki i ekofilozofii, M. Ciszek (red.), Warszawa 2008, s. 223 – 224.
 28. Psychoterapia, (w:) Słownik bioetyki, biopolityki i ekofilozofii, M. Ciszek (red.), Warszawa 2008, s. 224 – 225.
 29. Syndrom „pustego gniazda”. Budowanie nowej tożsamości przez małżonków, (w:) Tożsamość – reminiscencje, E. Gaweł-Luty, J. Kojkoła (red.), Gdańsk 2008, s. 421-437.
 30. Ks. P. Hartkiewicz, K. Dylik, Czy byliśmy kochani w dzieciństwie i jak to wpływa na nasze życie?, (w:) Odpowiedzi na trudne pytania dzisiejszego świata, E. Mycielska-Dowgiałło (red.), Warszawa 2008, s. 9-32.
 31. Dialog i komunikacja w małżeństwie i rodzinie, (w:) Pedagogika dialogu. Dialog warunkiem rozwoju osobowego i społecznego, E. Dąbrowa, D. Jankowska (red.), Warszawa 2008, s. 209-216.
 32. Syndrom Pustego Gniazda. Dezintegracja małżeństwa i rodziny czy etap nowych wyzwań?, (w:) Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń, L. Golińska, B. Dudka (red.), Łódź 2008, s. 297-307.
 33. Kultura jakości jako czynnik sprzyjający integracji nauczycieli akademickich i studentów na przykładzie małej i dużej uczelni, (w:), Kultura akademicka w oglądzie pedagogicznym, A. J. Sowiński (red.), Szczecin 2009, s. 149-158.
 34. Dialog w mediacji małżeńskiej i rodzinnej, (w:) Pedagogika dialogu. Dialog w teorii i praktyce edukacyjnej, E. Dąbrowa, D. Jankowska (red.), Warszawa 2009, s. 203-211.
 35. Mediacja jako jeden z nowych sposobów pomocy małżeństwu i rodzinie, (w:) Zarządzanie i Edukacja 2009, nr 62, s. 35-48.
 36. Master – Disciple Relationships in Social Space, (w:) Ethics In Public Life, R. Moń, E. Podrez (edited), Warszawa 2009, s. 159-173.
 37. Relacje mistrz-uczeń we współczesnych realiach uczelni wyższej. Rzeczywistość i oczekiwania, (w:) Edukacja akademicka wobec prawdy, A. Murawska, I. Kość (red.), Szczecin 2010, s. 181-190.
 38. Osobowościowe kompetencje nauczyciela, (w:) Dialog o edukacji wobec zmian w globalizującym się społeczeństwie, A. Karpińska (red.), Białystok 2010, s. 284-294.
 39. Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Jako przykład nauczania permanentnego dzieci i ich rodziców, (w:) Edukacja nieustająca wyzwaniem społeczeństwa informacyjnego, M. Gawrońska-Garstka, A. Zduniak, Edukacja XXI wieku 2010, nr 21, s. 20-26.
 40. Samotność i osamotnienie – sposobność do dialogu z sobą czy autodestrukcji?, (w:) Pedagogika dialogu. Doświadczenie dialogu w rzeczywistości XXI wieku, E. Dąbrowa, D. Jankowska (red.), Warszawa 2010, s. 98-110.
 41. Asystencja jako szczególny dialog wychowawcy i wychowanka w pedagogice ks. Jana Bosko, (w:) Pedagogika dialogu. Nauczyciele dialogu, D. Jankowska (red.), Warszawa 2011, s. 96-102.
 42. Pomiędzy prawami dziecka a pajdokracją. Refleksja nad kartą praw dziecka (w:) Prawa człowieka a świat wartości, R. Moń, A. Kobyliński (red.), Warszawa 2011, s. 231-250.
 43. Nauczyciel akademicki dziś. Nadzieje i oczekiwania, Warszawskie Studia Pastoralne 2012, nr 16, s. 298-313.
 44. Environmental  education with particular reference to management of municipa, Studia Ecologiae et Bioethicae 2013, tom 11 , s. 19-32.
 45. Rodzic w roli mediatora, (w:) Pedagogika dialogu. Wokół pedagogiki Janusza Korczaka, D. Jankowska (red.), Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2014, s. 246-256.
 46. Dojrzałość szkolna a przyspieszenie edukacji szkolnej. Badania empiryczne, (w:) Edukacja w dialogu i perspektywie. Wybrane problemy dydaktyki w wymiarze teoretyczno-praktycznym, A. Karpińska, A. Szwarc (red.), Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa 2014, s. 222-234.
 47. Syndrom Pustego Gniazda, (w:) Jesień życia. Wybrane konteksty postrzegania i doświadczania starości oraz aktywizacji seniorów, M. Chrost, A. Grudziński (red.),  Wydawnictwo WAM, Kraków 2015, s. 113-131.
 48. Wypełnić pustkę po usamodzielnieniu się dzieci. Między jakością życia małżeńskiego a postawami małżeńskimi i rodzicielskimi, (w:) Jesień życia. Wybrane konteksty postrzegania i doświadczania starości oraz aktywizacji seniorów, M. Chrost, A. Grudziński (red.), Wydawnictwo WAM, Kraków 2015, s. 133-172.
 49. Mity życia małżeńskiego a porozumiewanie w rodzinie – analiza małżeńskich narracji, (w:) Pedagogika dialogu. Dialog jako droga rozumienia i samorozumienia, D. Jankowska, M. Grzelak-Klus (red.), Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2016, s. 252-264.
 50. (Bez)sens samotności w narracjach i doświadczeniach małżeńskich, (w:) Zasoby rodziny – wychowanie, poradnictwo, praca socjalna, E. Czerka-Fortuna, K. Kmita-Zaniewska, A. Zbierzchowska (red.), Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2016, s. 436- 463.

RECENZJE

 • Recenzja wydawnicza podręczników do nauczania przedsiębiorczości pt.: „Warsztaty przyszłości” dla Związku Nauczycielstwa Polskiego 2001.
 • Recenzja: Warsztaty przyszłości, red. D. Obidniak, Studia Gdańskie 2002-2003, nr XV-XVI, s. 224-227.
 • Recenzja: U. Beck, E. Beck-Gernsheim, Miłość na odległość. Modele życia w epoce globalnej, Forum Pedagogiczne 2014, nr 1, s. 271-273.
 • Review of the book: Distant Love. Models of living in the global era by Ulrich Beck and Elisabeth Beck-Gernsheim. Cambridge 2014, 220 pp., Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne 2016, nr 16(3), s. 72-73.