20160425_125609

Warsztaty „Sam na sam z moimi wartościami” w SPOŁECZNYM GIMNAZJUM DOLINY STRUGU W CHMIELNIKU

Warsztaty były przeprowadzone w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy.

26 października 2011 r. została podpisana umowa pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Europejskie a Regionalnym Towarzystwem Rolno-Przemysłowym „Dolina Strugu” na realizację projektu pn. Wieloaspektowy Program rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

W ramach projektu realizowane będą trzy działania dotyczące:

 • rozwoju gospodarczego,
 • rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
 • rozwoju zasobów ludzkich.

Wartość Projektu – 10 796 775,36 zł.

Dofinansowanie ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy – 3 564 294 CHF

Projekt jest realizowany w okresie od października 2011 roku do października 2016 roku.

Celem ogólnym programu jest wspieranie społeczności lokalnej, inspirowanie pożądanych przeobrażeń gospodarczych, z poszanowaniem dotychczasowych tendencji rozwoju i lokalnej tożsamości kulturowej.

Cele szczegółowe programu mają prowadzić do rozwoju zasobów ludzkich, tworzenia trwałych miejsc pracy poza rolnictwem, zwiększenia konkurencyjności i spójności rozwoju mikroregionu, z wykorzystaniem lokalnych surowców i produktów rolnictwa tradycyjnego.

Rozwój zasobów ludzkich:

 • przeciwdziałanie patologiom społecznym, szczególnie alkoholizmowi;
 • łagodzenie skutków długotrwałego bezrobocia;
 • poszerzanie oferty edukacyjnej;
 • organizowanie grup samopomocy, szkoleń, zajęć terapeutycznych;
 • przełamywanie postaw bierności społecznej i ekonomicznej;
 • troska o duchowość człowieka, jej chrześcijańskie korzenie.

Rozwój rynku pracy:

 • tworzenie pozarolniczych miejsc pracy;
 • organizowanie lokalnego rynku rolno-spożywczego;
 • inspirowanie działań zmierzających do tworzenia miejsc pracy „na miejscu i dla siebie”
 • wzmacnianie polityki równych szans na rynku pracy poprzez zatrudnianie osób z grup tzw. wykluczenia społecznego.

Zwiększanie konkurencyjności i spójności rozwoju mikroregionu:

 • rozwój infrastruktury technicznej;
 • wykorzystywanie lokalnych zasobów, z poszanowaniem środowiska naturalnego;
 • rozwój małej i średniej przedsiębiorczości, szczególnie rolno-spożywczej;
 • poprawa warunków prowadzenia rodzinnych gospodarstw rolnych.

Kreowanie marki produktu lokalnego:

 • troska o jakość;
 • stałe wskazywanie miejsca pochodzenia produktów;
 • tworzenie sieci trwałych, pozytywnych powiązań: producent — dystrybutor — konsument;
 • wykorzystywanie walorów rolnictwa tradycyjnego.

Warsztaty przeprowadzone były w SPOŁECZNYM GIMNAZJUM DOLINY STRUGU W CHMIELNIKU. 20160425_135318Młodzież aktywnie brała udział w ćwiczeniach. Dokonywała namysłu nad tym co dla niej było istotne w przeszłości i staje się istotne w budowaniu przyszłości.

Dzięki badaniom socjologicznym (źródło: http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/download/zal_00003588_01_01.pdf)  można sformułować następujące wnioski :

1. Udane życie rodzinne i przyjaciele to dwa najważniejsze dla uczniów gimnazjów, wskazujące na potrzebę osiągnięcia w wymiarze jednostkowym przede wszystkim poczucia bezpieczeństwa emocjonalnego. Swoimi preferencjami w tym względzie badana młodzież „wpisuje się” w występujące od kilkudziesięciu lat tendencje obecne w społeczeństwie polskim;
2. Dobre wykształcenie to wartość najczęściej po rodzinie i przyjaciołach wskazywana przez gimnazjalistów jako istotny cel życiowy (jako ‘bardzo ważną’ i ‘ważną’ uznało tą wartość 87% ogółu badanych). Wykształcenie jest dziś nie tyle gwarantem sukcesu życiowego, co środkiem mogącym przyczynić się do osiągnięcia stabilizacji życiowej.
O tym, jak bardzo jest ona ważna dla młodego pokolenia świadczy fakt, że niewiele rzadziej za bardzo ważne i ważne badani uznali interesującą, ale i dobrze płatną pracę. Zatem rodzina, przyjaciele,  wykształcenie i praca to cztery filary życia stanowiącego przedmiot dążeń badanej młodzieży;20160425_135903
3. Wśród cenionych przez młodzież wartości moralnych w pierwszej kolejności wskazywane są szacunek i uczciwość, jednak już w następnej miłość i przyjaźń, które stanowią fundament relacji międzyludzkich, tak istotnych dla badanych gimnazjalistów, dla których najważniejsza jest rodzina i przyjaciele. Ważne są dla młodych ludzi również takie wartości, jak odpowiedzialność i sprawiedliwość;
4. Według gimnazjalistów nauczyciele w większym stopniu niż oni sami cenią takie wartości jak optymizm, odwaga i solidarność. Istnieje natomiast wspólnota wartości uczniów i nauczycieli w odniesieniu do takich wartości, jak szacunek i uczciwość;20160425_135730
5. Głównymi autorytetami dla gimnazjalistów są rodzice i inni członkowie rodziny. Nauczycieli jako autorytety wskazało niespełna 30% uczniów (rzadziej niż muzyków czy sportowców). Z drugiej strony nauczyciele zaraz po rodzicach wskazywani są jako Ci, których należy szanować. Zatem świadomość należnego nauczycielom szacunku jest wśród uczniów dość duża, co jednak nie znajduje odzwierciedlenia w
postrzeganiu ich jako autorytetów;
6. Generalnie uczniowie czują się szanowani przez nauczycieli, chociaż 15% badanych było przeciwnego zdania. Wśród dokonanej przez gimnazjalistów charakterystyki ‘dobrego nauczyciela’ wyraźnie dominują takie cechy, jak sprawiedliwy, szanujący ucznia, uczciwy, wyrozumiały, miły, odpowiedzialny i mądry. Zatem w większości wskazywane są takie cechy, które wynikają z preferowanych przez młodych ludzi wartości moralnych. Jednocześnie dokonana przez młodzież charakterystyka ‘dobrego nauczyciela’ wydaje się
wskazywać na pewne ważne z perspektywy młodego człowieka cechy osobowościowe nauczyciela, które mogą świadczyć o odczuwanych przez gimnazjalistów deficytach. Sprawiedliwość i uczciwość stanowią fundamenty profilu osobowościowego ‘dobrego nauczyciela’. Jest wysoce prawdopodobne, że właśnie te cechy, w opinii badanych gimnazjalistów, są najbardziej deficytowe wśród ich nauczycieli. Ich brak stanowi jednocześnie czynnik uniemożliwiający uznanie przez młodych ludzi pedagogów jako autorytetów;20160425_140037
7. Uczniowie oczekują od nauczycieli nie tylko sprawiedliwości i uczciwości (przede wszystkim w odniesieniu do sfery oceniania ), ale również traktowania w kategoriach partnera, z należnym szacunkiem, wyrozumiałością i cierpliwością wobec najzwyczajniejszych ludzkich słabości, których doświadcza także młode pokolenie;
8. Problem przemocy w szkole, tak wyraźnie obecny w dyskursie publicznym o sytuacji w gimnazjum, ujawnia się również w wynikach przeprowadzonych badań. Należy jednak podkreślić, że stosunek do aktów przemocy jest wyraźnie określony przez orientację życiową młodzieży. W im większym stopniu ma ona charakter afiliacyjny, tym mniejsza jest akceptacja ze strony młodych ludzi dla różnorodnych form przemocy wobec rówieśników.

 

 

 

 

 

 

13087788_1182419585131856_1875751951260870019_n

Inicjatywa studentów Filozofii UKSW

27 kwietnia Koło Naukowe Studentów Filozofii zorganizowało konferencję: „Multikulturowość z perspektywy filozoficznej”.

13006465_1175676342472847_4707244507714065251_nTo bardzo cenna i godna pochwał inicjatywa. Zawsze bardzo cieszą mnie działania studentów, które mają konkretny wymiar, czy to rozwoju naukowego, czy to promocji kierunku studiów.

Działania takie jak studentów Koła Naukowego Filozofii są niejako laboratorium pracy naukowej. Wymagają wiele trudu organizacyjnego i przygotowania merytorycznego. Studenci na tę konferencję zebrali zgłoszenia z wielu ośrodków akademickich w Polsce i jedno z ośrodka zagranicznego. Przy tak niewielu możliwościach promocyjnych uważam, ze to wielki sukces.

Student, biorący udział w takiej konferencji, a zainteresowany także swoim rozwojem naukowym ma możliwość w życzliwym, aczkolwiek krytycznym gronie zaprezentować swoją pracę i rozważania w obrębie nauki, którą się zajmuje. Musi przygotować rzetelny referat, opanować emocje i stres przy jego przedstawieniu, użyć argumentacji na obronę swoich tez.

Działanie to także przyczynia się znacząco do nauki krytycznego myślenia. Nie tylko uczymy się prezentować własne rozważania, analizy, badania. Musimy także odnieść się krytycznie do pracy innych.

Przyznam, że wysoko cenię sobie taką działalność studencką. Jestem pełna podziwu dla młodych naukowców.

12004036_10207867356865648_8182701659242814818_n

Legendy Instytutu Psychologii UKSW

Legendy Instytutu Psychologii UKSW to inicjatywa studentów. Przyznam, że bardzo udana. Gdy byłam na studiach, to wraz z koleżankami i kolegami zapisywaliśmy śmieszne i charakterystyczne powiedzenia wykładowców. Te notatki mam do dziś.

12923103_472094646322795_2863772284742455974_nStudenci Instytutu Psychologii UKSW zrobili podobnie. Jednak z notatek robią memy i wraz ze zdjęciem publikują na stronie Facebook Legendy Instytutu Psychologii UKSW. Mają (na dziś) 759 lubiących tę stronę. Są to głównie studenci lub absolwenci instytutu. Jednak nie tylko.  Wiele z tych osób to ludzie nie związani z instytutem.

Myślę, że inicjatywa ta scala także, w pewnym sensie środowisko akademickie studentów i absolwentów Instytutu Psychologii UKSW.

Wydaje mi się, iż jest to jedna z najlepszych form promocji. Oddolna, nie wymuszona i nie nakazana. Świetna, samodzielna inicjatywa studencka. Studenci, tworząc swoje memy robią to ze smakiem i szacunkiem dla wykładowcy. Nigdy nie jest to obraźliwe czy przykre. Dzięki temu sami stwarzają pewnego rodzaju legendę.

Przyznam, że czuje się zaszczycona, że i mnie dodali do tego wybitnego grona. Zastanawiam się tylko, czy mają godnych następców. Czy jeśli skończą studia, znajdzie się ktoś, kto nadal będzie prowadził te stronę. Szkoda byłoby stracić taką ciekawą inicjatywę studencką.

sio

Samotność

Rozmowa  o samotności.
Ks. Marek Kruszewski, który jest moim znajomym poprosił mnie o rozmowę w ramach jego  audycji: Tajemnice mężczyzn i kobiet w dniu 18.02.201612654103_996115587091037_7068338375892657731_n

Audycja jest dostępna na stronie Radia Warszawa, Tajemnice mężczyzn i kobiet:

http://radiowarszawa.com.pl/nasze-audycje/tajemnice-mezczyzn-i-kobiet/

Audycja księdza Marka Kruszewskiego skierowana jest do małżeństw, samotnych kobiet i mężczyzn oraz do młodzieży.

Małżeństwo jest jednym z ważniejszych zadań rozwojowych przypisanych kulturowo wczesnej dorosłości. Warunkiem jego podjęcia jest efektywne poradzenie sobie z wcześniejszymi zadaniami rozwojowymi, a w szczególności wypracowanie własnej tożsamości w powiązaniu z uzyskaniem niezależności od rodziców i innych dorosłych. Podjęcie ról małżeńskich przez młodych dorosłych jest w znacznej mierze wymogiem społecznym wobec osoby uznanej za dorosłą. Co więcej, ich podjęcie stanowi często wyznacznik rozpoczęcia dorosłego życia. Zawarcie małżeństwa jest istotnym wydarzeniem w życiu człowieka, które pociąga za sobą konieczność podjęcia innych zadań związanych z tą sferą życia.[1]

Doświadczenie samotności w różnych zakresach, formach i nasileniu towarzyszy człowiekowi na przestrzeni całego jego życia. Nic więc dziwnego, że specjaliści różnych dziedzin podejmowali na przestrzeni lat próby ujęcia i opisania tego zjawiska.

Józef Rembowski[2], jako jeden z pierwszych badaczy polskich, podjął próbę spojrzenia na samotność z perspektywy rodziny. Jego zdaniem poczucie opuszczenia może prowadzić do samozniszczenia lub wewnętrznie ukierunkowanej wrogości, może także objawiać się agresją i jest silnie związane z niepokojem. Z jego badań wynika, że poczucie osamotnienia w rodzinie jest nieprzyjemnym uczuciem, które pojawia się na skutek niezgodności pomiędzy realnie istniejącymi relacjami interpersonalnymi a oczekiwaniami dotyczącymi tych relacji. Jest to złożone i wielowymiarowe psychospołeczne doświadczenie małżonków, występujące z różnym natężeniem i pod różną postacią. Samotność należy do stanów emocjonalnych, w których współmałżonek jest świadomy izolacji od bliskich i braku możliwości działania na ich korzyść.[3] Może pojawić się również w przypadku utraty kogoś bliskiego i oczekiwania na kogoś, kto mógłby zapełnić powstałą pustkę.

Analizując wymiary osamotnienia w małżeństwie należy, jak pisze Anna Kotlarska-Michalska, zaznaczyć, że małżeństwo niejako z definicji winno wykluczać istnienie poczucia samotności i osamotnienia u małżonków z tej prostej przyczyny, że bardzo często motywacja uczuciowa ludzi wstępujących w związki małżeńskie połączona jest z chęcią  bycia z kimś blisko, z chęcią zagwarantowania sobie oparcia psychicznego w drugiej osobie. Badając motywy zawarcia małżeństwa, można odnotować, obok motywacji uczuciowej i instytucjonalnej również często motywację w formie asekuracji przed osamotnieniem.[4]

Ks. Marek Kruszewski w swojej audycji porusza wiele ciekawych zagadnień.

Coraz lepiej poznajemy kosmos, gwiazdy i planety, coraz więcej wiemy o odległych miejscach w Ameryce, Afryce, coraz więcej wiemy o filmach i firmach, makroekonomii, supermarketach i środkach czystości. Codziennie odbieramy szesnaście gigabajtów informacji. Jesteśmy zasypani wielością bodźców i sygnałów.

A pomimo to mamy wciąż słaby kontakt ze swoją męskością i kobiecością.

Tymczasem w ciele każdego i każdej z nas nie ma ani jednej komórki, która by nie była komórką kobiety albo mężczyzny. W każdej kropli krwi, skórze, włosach zapisana jest nasza genetyczna płciowość. Co wiemy o naszej męskości i kobiecości? Co mówi o niej Pismo Święte? Co piszą eksperci? Jak poczuć i uwewnętrznić męską siłę i geniusz kobiety?

Emisja – w każdy czwartek o 21.45[1] H. Liberska, M. Matuszewska, Wybrane psychologiczno-społeczne mechanizmy funkcjonowania małżeństwa, (w:) Małżeństwo: Męskość, kobiecość, miłość, konflikt, H. Liberska, M. Matuszewska (red.), Poznań 2001, s. 13.

[2] Prace empiryczne tego autora z tego zakresu: Przyczynek do zjawiska samotności, Problemy Rodziny 1991, nr 4, s. 3-6; Psychologiczne badania nad samotnością, Psychologia Wychowawcza 1991, nr 5, s. 411-415; Rodzina w świetle psychologii, Warszawa 1986; Samotność, Gdańsk 1992.

[3] Ciekawe badania na ten temat przedstawiają socjologowie niemieccy U. Beck, E. Beck-Gernsheim. W badaniach  nawiązują do tematyki bliskich związków i ich zmieniającej się natury w czasach globalizacji. Wprowadzają w niej pojęcie „rodziny światowej”, pokazując, jak niewiarygodnie zmieniły się relacje rodzinne, które w przeważającej mierze są dzisiaj zapośredniczone przez nowe media. Niegdyś rodzina była definiowana przez pryzmat miejsca – gospodarstwa domowego – i wzajemnej bliskości swoich członków.  Obecnie, jak mówią socjologowie, musimy dokonać redefinicji tej koncepcji: rodzina wcale bowiem nie przestaje być rodziną, nawet jeśli komunikację bezpośrednią zastępują czaty, skype, facebook, a jej członkowie są rozsiani po całym świecie.

U. Beck, E. Beck-Gernsheim, Miłość na odległość. Modele życia w epoce globalnej, Warszawa 2013.

[4] A. Kotlarska-Michalska, , Poczucie osamotnienia w małżeństwie, (w:) Małżeństwo: Męskość, kobiecość, miłość, konflikt, H. Liberska, M. Matuszewska (red.), Poznań 2001, s. 160.