KONFERENCJA O RODZINIE

Serdecznie zapraszam na ciekawą konferencję poświęconą rodzinie!

Szeroka problematyka, prezentacja ciekawych badań, wielkie indywidualności życia naukowego.

XII Świętokrzyskie Dni Profilaktyki, Kielce 2014

XXI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA RODZINY

 

SPRAWIEDLIWOŚĆ I MIŁOŚĆ W RODZINIE  I SPOŁECZEŃSTWIE

14-15 maja 2014

 
PATRONAT KONFERENCJI:

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
BISKUP ORDYNARIUSZ DIECEZJI KIELECKIEJ
PREZYDENT MIASTA KIELCE
STAROSTOWIE POWIATOWI
REKTOR UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO

 

Miejsce obrad Konferencji: Wydział Pedagogiczny i Artystyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Krakowska 11
ORGANIZATORZY KONFERENCJI:
• ZAKŁAD PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO
• ZESPÓŁ DS. RODZINY I PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM PRZY WOJEWODZIE ŚWIĘTOKRZYSKIM
• GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KIELCACH
• ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI I EDUKACJI
• WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU URZĘDU MIASTA KIELCE
• KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH

PRZEWODNICZĄCY KONFERENCJI:
Ks. prof. zw. dr hab. Jan Śledzianowski
V-ce PRZEWODNICZĄCY KONFERENCJI:
dr hab. Anna Kieszkowska, prof. zw. dr hab. Bożena Matyjas

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI:
dr Tadeusz Sakowicz (I sekretarz), dr Krzysztof Gąsior (II sekretarz), ks. dr Sławomir Chrost, dr Sylwester Bębas, dr Marta Wilk, dr Monika Wojtkowiak, mgr Katarzyna Potaczała-Perz

 

KONFERENCJĘ POPRZEDZA MSZA ŚW. POD PRZEWODNICTWEM
KS. PROF. DR. HAB. KAZIMIERZA RYCZANA – Biskupa Diecezji Kieleckiej
Kościół Świętej Trójcy przy Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach
ul. Jana Pawła II

PROGRAM KONFERENCJI

14 MAJA 2014 r. (środa)

9.00 – 10.00 Msza św. pod przewodnictwem JE ks. prof. dr hab. Kazimierza Ryczana (biskupa kieleckiego). Kościół Św. Trójcy
OTWARCIE KONFERENCJI –  aula główna CEART UJK w Kielcach,
Ul. Krakowska 11

10.00 – 10.30 Otwarcie konferencji: ks. prof. zw. dr hab. Jan Śledzianowski
Przywitanie Gości, wystąpienia oficjalne: Wojewody Świętokrzyskiego,
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Biskupa Kieleckiego,
Prezydenta Miasta Kielce

SEKCJA PLENARNA – aula główna CEART UJK w Kielcach

10.30 – 10.50 Wykład inauguracyjny Ks. prof. zw. dr hab. Jan ŚLEDZIANOWSKI (WSD Kielce, WSH Radom)  –  Jan Paweł II o miłości i sprawiedliwości rodzinnej i społecznej
10.50 – 11.10 Prof. zw. dr hab. Andrzej BAŁANDYNOWICZ (Uniwersytet
Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) – Cnota bezwarunkowej
miłości rodziców-opiekunów predyktorem integralnego rozwoju  i
wychowania dziecka
11.10 – 11.30 Dr hab. Anna KIESZKOWSKA (UJK Kielce) – Bezpieczeństwo
ontologiczne a niepokój egzystencjalny wykluczonych społecznie i ich
rodzin
11.30 – 12.00 Prof. dr hab. Norbert H. WEBER (Technische Universität Berlin) –
„Czy istnieje sprawiedliwość w pedagogice? – sprawiedliwość jako
zasada pedagogiczna”
12.00 – 12.30 Insp. Grzegorz JACH (Komenda Stołeczna Policji w Warszawie) – Krajowy Program „Profilaktyka a Ty”

12.30 – 13.30 PRZERWA OBIADOWA
OBRADY W SEKCJACH

SEKCJA I.
SPRAWIEDLIWOŚĆ W SPOŁECZEŃSTWIE I KULTURZE
Prowadzenie: Prof. dr hab. Mirosław ŚMIAŁEK (UAM Poznań),
Prof. dr hab. Eugeniusz SAKOWICZ (UKSW Warszawa)

13.30 – 13.45 Prof. dr hab. Dorota KORNAS-BIELA (KUL JP II – Lublin) – Obrona
życia jako principium sprawiedliwości i miłości społecznej. Przesłanie
W. Fijałkowskiego
13.45 – 14.00 Prof. zw. dr bab. Eugeniusz SAKOWICZ (UKSW Warszawa), Miłość w rodzinie – sprawiedliwość w społeczeństwie. „Wizja” religii niechrześcijańskich
14.00 – 14.15 Prof. dr hab. Mirosław J. ŚMIAŁEK (UAM Poznań) –
Sprawiedliwość i miłość w przywództwie rodzinnym
14.15 – 14.30 Dr Stanisław MICHAŁOWSKI (Uniwersytet Śląski, Cieszyn) –
Kategoria domu rodzinnego.  Propozycja personalistyczno-
chrześcijańska a patriotyzm i kultura ducha
14.30 – 14.45  Dr Aneta  SMOLIŃSKA (UJK Kielce) – Różnorodne uwarunkowania
sprawiedliwości i miłości w rodzinie i  społeczeństwie ujęte w
aspekcie kulturoznawczym
14.45 – 15.00  Prof. dr hab. Henryk CUDAK (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi) –
Wybrane komponenty jakości życia wspólnoty rodzinnej

15.00 – 15.30 PRZERWA KAWOWA

15.30 – 15.45  Mgr Wioleta ADAMCZYK – BĘBAS  (WSH w  Radomiu, UJK Kielce)  –
Jakość macierzyństwa na tle przemian współczesnej Europy
15.45 – 16.00  Mgr Lyudmiła MIRZOYAN (Uniwersytet Pedagogiczny im.KEN w
Krakowie) – Wartości w życiu człowieka jako decydujący wyznacznik
moralności. Polska rodzina w Polsce i polska rodzina w Kazachstanie
16.00 – 16.15  Dr Anna RÓŻYŁO (WZNoS KUL w Stalowej Woli) – Koncepcja relacji „bez porażek” T. Gordona jako strategia komunikacji zabezpieczająca i rozwijająca poczucie sprawiedliwości
16.15 – 16.30 Dr Andrzej GOŁĘBIOWSKI (WSH Radom), Biznes społecznie odpowiedzialny – refleksje wokół idei sprawiedliwości społecznej
16.30 – 16.45  Dr Barbara KIEREŚ (KUL Jana Pawła II) – Cnota sprawiedliwości a
relacje w rodzinie
16.45 – 17.00 Dr Tadeusz SAKOWICZ (UJK Kielce) – Sprawiedliwość i miłość w rodzinie podstawą sprawiedliwości i miłości w społeczeństwie
17.00 – 17.15  Dr Anna WILECZEK (UJK Kielce) – „Uczuleni na rodzinę”…
Językowe konceptualizacje „niesprawiedliwości” w języku i dyskursie
nastolatków
17.15 – 17.30  Dr Danuta ZIĘTEK (WSH Radom) – Rodzina jako podstawowa
Jednostka społeczna – wybrane aspekty społeczne i prawne

SEKCJA II.
OBECNOŚĆ vs NIEOBECNOŚĆ MIŁOŚCI WE WSPÓŁCZESNEJ RODZINIE
Prowadzenie: Prof. UR dr hab. Grzegorz GRZYBEK (Uniwersytet Rzeszowski – Rzeszów),  Dr Urszula KAZUBOWSKA (USz – Szczecin),

13.30 – 13.45 Prof. UR dr hab. Grzegorz GRZYBEK, mgr Agnieszka BIELAK
(Uniwersytet Rzeszowski) – Sukces w małżeństwie a miłość i
szczęście w założeniach „etyki rozwoju”
13.45 – 14.00 Dr Sabina ZALEWSKA (Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie) – Samotność i osamotnienie a mitologizacja
życia małżeńskiego
14.00 – 14.15 Dr Urszula KAZUBOWSKA (USz – Szczecin), ..Miłość w rodzinie, jej oblicza i znaczenie dla funkcjonowania rodziny…
14.15 – 14.30  Dr Anna STAWECKA (UJK Kielce) – Kochać mimo wszystko –
rodzice wobec problemu przewlekłej choroby dziecka
14.30 – 14.45  Dr Karol BIDZIŃSKI (UJK Kielce) – Miłość w hierarchii wartości deklarowanej przez młodzież
14.45 – 15.00  Dr Maria ŁUKAWSKA (SP 4 Tarnobrzeg, WSH Radom) – Stosunki
interpersonalne w rodzinie i ich znaczenie dla rozwoju i zachowania
dziecka

15.00 – 15.30 PRZERWA KAWOWA

15.45 – 16.00  Doc. dr Dorota LUBER (Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda) – Relacje partnerskie w małżeństwie i w rodzinie
16.00 – 16.15  Dr Małgorzata GAWLE-WIERNASZ (WSH w Radomiu, Wydział
zamiejscowy w Mielcu) – Miłość rodzicielska a dialog jako przestrzeń wzajemnego bycia
16.15 – 16.30  Ks. dr Marcin GŁOWIŃSKI (KUL im. Jana Pawła II, Lublin) – Relacje
wspólnotowe w rodzinie i ich znaczenie dla wychowania osoby
16.30 – 16.45  Dr Krystyna KORNETA (Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu) –
Wyznaczanie granic w rodzinie
16.45 – 17.00     Dr Tomasz ŁĄCZEK (UJK Kielce) – Rodzina i szkoła jako
podstawowe środowiska kształtujące pojęcie sukcesu życiowego w
percepcji młodzieży szkolnej
17.00 – 17.15  Dr Anna ŚLIWIŃSKA (UJK Kielce) – Rola muzyki w procesie
integracji i wspierania twórczego rozwoju rodziny
17.15 – 17.30  Dr inż. Alina Maria BASAK (Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu) –
Aspiracje życiowe dzieci wychowywanych w domu dziecka i w  środowisku rodzinnym
17.30 – 17.45  Mgr Jadwiga ZAPAŁA, prof. dr. hab.  Bożena ZAWADZKA,
mgr Mirosława TEKIEL (Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Choroba przewlekła seniora, jako wyzwanie dla rodziny

SEKCJA III.
FILOZOFICZNE I RELIGIJNE PODSTAWY SPRAWIEDLIWOŚCI I MIŁOŚCI SPOŁECZNEJ
prowadzenie: Prof. dr hab. Andrzej SOWIŃSKI (Uniwersytet Szczeciński), Ks. prof. dr hab. Roman JUSIAK (KUL Jana Pawła II – Lublin)

13.30 – 13.45  Dr Teresa ZAWOJSKA  (SGGW w Warszawie) – Rodzina a społeczeństwo w optyce filozofii klasycznej
13.45 – 14.00  Prof. dr hab. Andrzej SOWIŃSKI (Uniwersytet Szczeciński) –
Patriotyczna formacja dziecka w rodzinie
14.00 – 14.15  Ks. mgr Mariusz KARBOWSKI  (UKSW w Warszawie) –  Noetyczny
wymiar miłości w społeczeństwie
14.15 – 14.30  Prof. dr hab. Dariusz ADAMCZYK (WSH Radom) – Aktualność zasad
moralnych dotyczących przekazywania życia ludzkiego – w świetle
encykliki Humane vitae
14.30 – 14.45  Dr Paweł SOKOŁOWSKI (KUL Jana Pawła II – Lublin) – Revelatio Dei
i Caritas, czyli teologiczne ujęcie miłości małżeńskiej i rodzinnej
14.45 – 15.00  Dr Ondrej ŠTEFAŇAK (Katolicki Uniwersytet w Rużomberku) – Atmosfera ogólna i religijna w rodzinach młodzieży słowackiej

15.00 – 15.30 PRZERWA KAWOWA

15.30 – 15.45  Dr Magdalena PARZYSZEK (KUL im. Jana Pawła II, Lublin) –  Miłość źródłem przemiany człowieka. Rozważania na kanwie nauczania Stefana Kardynała Wyszyńskiego
15.45 – 16.00  Prof. dr hab. Roman JUSIAK (KUL im. Jana Pawła II, Lublin) – Chrześcijańska sprawiedliwość podstawą harmonii w rodzinie i społeczeństwie
16.00 – 16.15  Ing. PhD. Jaroslava KMECOVÁ (St. Elizabeth University of Public
Health  and Social Work Sciences – Bratislava) – Rozvoj rodiny v kontexte
personalizmu (Development of the family in context of personalism)
16.15 – 16.30  Ks. dr Mariusz SZTABA (KUL Jana Pawła II w Lublinie) – „Caritas in
veritate” jako podstawowa zasada życia rodzinnego i polityki
rodzinnej. Refleksja w świetle nauki społecznej Kościoła katolickiego
16.30 – 16.45  Dr Zofia FRĄCZEK (Uniwersytet Rzeszowski) – Miłość jako
kategoria aksjologiczna. O potrzebie wychowania przez miłość i do
miłości
16.15 – 16.30  Dr hab. Danuta OPOZDA, Lic. Justyna MARCINKOWSKA, Lic.
Magdalena LEŚNIAK (KUL Jana Pawła II) – Odpowiedzialność
osobista młodzieży za rozwój rodziny w aspekcie naturalnych metod
planowania rodziny
16.45 – 17.00  Ks. dr Sławomir CHROST (UJK Kielce) – Stosunek młodzieży
gimnazjalnej do wybranych norm moralnych zawartych w Dekalogu
17.00 – 17.15  Dr Aldona MOLESZTAK (UKW Bydgoszcz) – Wybrane aspekty
sprawiedliwości  i  miłości we współczesnej rodzinie polskiej
17.15 – 17.30  Dr Agata POPŁAWSKA (Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna
w Białymstoku) –  Znaczenie miłości i odpowiedzialności w rodzinie

SEKCJA IV.
SPRAWIEDLIWOŚĆ I  MIŁOŚĆ ZAGUBIONA
prowadzenie: Prof. dr hab. Teresa SOŁTYSIAK (UKW Bydgoszcz), Doc. dr Sylwester BĘBAS (WSH Radom)

13.30 – 13.45 Dr hab. Hanna ŻURAW (Pedagogium WSNS Warszawa) –
Nowy humanizm w edukacji wobec kwestii życia w rodzinie
13.45 – 14.00 Dr hab. Teresa SOŁTYSIAK, Katarzyna GÓRKA, Mateusz
LESZCZYŃSKI (UKW Bydgoszcz) –   Zagrożenia w rodzinach w narastającym konsumeryzmie
14.00 – 14.15 Prof. dr hab. Witold STARNAWSKI (UKSW Warszawa) – Etatyzacja i
indywidualizacja –  dwa zagrożenia rozwoju rodziny
14.15 – 14.30  Dr Barbara -Małgorzata KAŁDON (UKSW Warszawa) –  Przemoc w rodzinie przejawem jej dysfunkcjonalności
14.30 – 14.45  Prof. dr hab. Barbara KAŁDON  (UKSW Warszawa) –  Brak miłości rodzicielskiej determinantem uczestnictwa w subkulturach młodzieżowych
14.45 – 15.00  Dr Paulina FORMA (UJK Kielce) – Czynniki różnicujące
kompetencje rodzicielskie w  sytuacji rozwodu a dobro dziecka

15.00 – 15.30 PRZERWA KAWOWA

15.30 – 15.45  Dr Agnieszka ZABOROWSKA (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana
Pawła II) – Lokalna polityka prorodzinna jako społeczna odpowiedzialność za rodzinę
15.45 – 16.00  Mgr Małgorzata M. PTAK (UAM Poznań) –  Wspólnota rodzinna (nie)bezpieczna przestrzeń rozumienia sprawiedliwości
16.00 – 16.15  Dr Leokadia SZYMCZYK (GWSP im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach) – Specyficzne potrzeby dzieci przewlekle chorych i konsekwencje ich niezaspokojenia w rodzinie
16.15 – 16.30  Dr Sylwester BĘBAS (WSH Radom) – Zagrożenia macierzyństwa i
ojcostwa we współczesnym świecie
16.30 – 16.45  Prof. dr hab. Sławomir CUDAK (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
– Postawy rodzicielskie determinujące osamotnienie dziecka we
własnej rodzinie
16.45 – 17.00  Dr Lidia PAWELEC (UJK Kielce) – Zjawisko eurosieroctwa XXI w.
17.00 – 17.15  Mgr Krzysztof CZEKAJ (Areszt Śledczy w Kielcach) – Współpraca
Aresztu Śledczego z podmiotami zewnętrznymi w zakresie realizacji zajęć profilaktycznych oraz programów readaptacyjnych
17.15 – 17.30      Dr Lidia ZASACKA  (UJK Kielce) – Zasada  sprawiedliwości w
aspekcie etyki medycznej
SEKCJA V.
SPRAWIEDLIWOŚĆ I MIŁOŚĆ ODNALEZIONA – POMOC PSYCHOLOGICZNA, TERAPEUTYCZNA I RESOCJALIZACYJNA
prowadzenie: Prof. dr hab. Zdzisław MAJCHRZYK (UKSW Warszawa), dr Monika WOJTKOWIAK (UJK Kielce)
13.30 – 13.45  Prof. dr hab. Zdzisław MAJCHRZYK (UKSW Warszawa) –  Leczenie i resocjalizacja przewidywane ustawą o Krajowym  Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym
13.45 – 14.00  Dr Krzysztof GĄSIOR (UJK Kielce), Prężność rodziny wobec przeciwności losu
14.00 – 14.15  Dr Marek R. KALAMAN (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie
Górniczej)  Podtrzymywanie kontaktów z rodziną i światem zewnętrznym w polskim prawie penitencjarnym
14.15 – 14.30  Mgr Agnieszka NADZIEJA-MAZIARZ (KUL Lublin) – Następcy Johna
Augustusa – rola kuratora sądowego w resocjalizacji nieletnich
14.30 – 14.45  Dr Kinga KALETA, dr Justyna MRÓZ (UJK Kielce) – Psychologiczne
koncepcje przebaczenia i wybrane modele terapii oparte na
przebaczeniu
14.45 – 15.00  Mgr Szymon GUŹNICZAK (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kielcach) – Sprawiedliwość regułą współżycia społecznego

15.00 – 15.30 PRZERWA KAWOWA

15.30 – 15.45  Dr Agnieszka MIERNIK (UJK Kielce) – „Jakie to szczęście
zapomnieć o sobie dla drugiego”. O miłości  i sprawiedliwości w
baśniach
15.45 – 16.00  Dr inż. Lech HYB  (Wyższa Szkoła Handlowa) – Niedostosowanie
społeczne dzieci, młodzieży i dorosłych – jako element zagrożenia bezpieczeństwa rodziny
16.00 – 16.15  Dr Monika WOJTKOWIAK, mgr Katarzyna POTACZAŁA-PERZ (UJK
Kielce) – Sprawiedliwość i miłość w opinii studentów pedagogiki – raport z badań
16.15 – 16.30  Dr Marta WILK (UJK Kielce) – Środowisko rodzinne nieletnich
przebywających w placówkach resocjalizacyjnych
16.30 – 16.45  Dr Justyna TRUSKOLASKA, dr Magdalena ŁUKA (WZNoS KUL Jana
Pawła II) –  Odpowiedzialność rodziny za wychowanie do pracy, w
opinii osób dokonujących pierwszych wyborów zawodowych
16.45 – 17.00  Dr Danuta WOSIK-KAWALA, dr Anna GRABOWIEC, dr Agnieszka
BOCHNIARZ (UMCS Lublin) – Samoocena dzieci z rodzin niepełnych
17.00 – 17.15  Dr Ryszard BŁASZKIEWICZ (Uniwersytet Jaka Kochanowskiego w
Kielcach) – Media elektroniczne w służbie relacji rodzinnych
17.15 – 17.30      Dr Wiesława BUCZEK (Zespół Szkół Integracyjnych JP2 w Radomiu), Budowanie więzi osobowych w rodzinie w miłości i odpowiedzialności. Wychowanie do dialogu jako pomoc w funkcjonowaniu rodziny.
17.30 – 17.45 Dr Krzysztof LINOWSKI (WSH Radom) – Sprawiedliwość naprawcza
SESJA POSTEROWA

Lic. Ewelina BABULA (WSH Radom) – Wspieranie rodziny w świetle ustawy z dnia
9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Mgr Sylwia BARANOWICZ (Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach) – Odpowiedzialne rodzicielstwo w perspektywie macierzyństwa i ojcostwa
Mgr Katarzyna BODZIOCH, mgr Monika KOCJAN (Akademia  Ignatianum w Krakowie,
Szkoła Policji w Katowicach) – Kompetencje policjantek i policjantów w podejmowaniu interwencji wobec kobiet  doznających przemocy domowej
Lic. Aneta BRUSIK (WSH Radom) – Świetlica środowiskowa – aspekty prawne i
społeczne
Mgr lic. Anita BRYNIARSKA (UPJPII w Krakowie) – Umowa rozdzielności
majątkowej małżeńskiej jako wyraz zabezpieczeniaekonomicznego współczesnej rodziny, czy zagrożenie dla jedności małżeństwa
Lic. Ewelina CHARZEWSKA (WSH Radom) – Eurosieroctwo zagrożeniem dla
współczesnych rodzin
Lic. Marzena CHMIELEWSKA (WSH Radom) – Prawne aspekty wspierania rodzin
borykających się z problemem przemocy
Mgr Andrzej CZERNY (Akademia Ignatianum w Krakowie) –  Kształtowanie
odpowiedzialnej osoby. Czy współcześnie potrzebne jest wychowanie dżentelmena?
Lic. Agnieszka  DEJA (WSH Radom) – Miłość jako najważniejsza wartość w
procesie  wychowania dziecka
Lic. Agnieszka GAŁCZYŃSKA-FRĄK (WSH Radom) – Działania lokalnej polityki
społecznej na rzecz rodziny
Lic. Monika JASIŃSKA (WSH Radom) – Poszanowanie praw człowieka –podstawą
sprawiedliwości
Mgr Anna Maria KALISZCZAK (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) –
Społeczeństwo tworzy sprawiedliwość, rodzina zaś tworzy miłość
Mgr Magdalena KUBICA (Akademia Ignatianum w Krakowie) – Środowisko
rodzinne jako źródło niedostosowania społecznego dziecka
Mgr Elżbieta MARCZEWSKA (Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ostrowcu Świętokrzyskim),  Dziecko a problemy współczesnej rodziny
Mgr Anna MAZUR (Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie) – Organizowanie
społeczności lokalnej pomocą dla rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym
Lic. Sebastian NAPORA, mgr Martyna CHMIELEWSKA (UJK Kielce) – Kształtowanie sprawiedliwości i miłości przez sport u nieletnich przestępców w placówkach resocjalizacyjnych
Mgr Grażyna STANEK-CZERNY (Akademia Ignatianum w Krakowie) – Wychowanie
„przyzwalające” i rodzice nieobecni a problemy w samookreśleniu dojrzewającej osobowości nastolatków. Kulturowe substytuty autorytetów
Mgr Mirosława TEKIEL, mgr Jadwiga ZAPAŁA, mgr Aneta LESIAK (Świętokrzyskie
Centrum Onkologii Kielce) – Trud i miłość w rodzinie chorego onkologicznie
Mgr Hubert WIŚNIEWSKI (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – Nowe
prawa człowieka i dekonstrukcja rodziny
Mgr Anna WŁADARZ, mgr Maria ROSIŃSKA (RODK przy Sądzie Okręgowym w
Kielcach) –  Sprawiedliwy dostęp dziecka do obydwojga rodziców w rodzinnych sprawach sądowych, problemy i nieprawidłowości – na podstawie opinii psychologiczno-pedagogicznych wydanych przez RODK przy Sądzie  Okręgowym w Kielcach
Lic. Magdalena WOŹNIAK (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II) –
Deficyty w sferze emocjonalno-społecznej dziecka w praktyce pedagogicznej świetlicy szkolnej
Mgr Jadwiga ZAPAŁA (Świętokrzyskie Centrum Onkologii) – Choroba przewlekła
seniora jako wyzwanie dla rodziny
Lic. Martyna BABULA (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) – Nierówności społeczne  w Polsce
15 MAJA 2014 r. (czwartek)
Miejsce obrad Konferencji: Wydział Pedagogiczny i Artystyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Krakowska 11, AULA GŁÓWNA
DZIEŃ SPOTAKAŃ Z MŁODZIEŻĄ

10.00 – 15.00

GŁÓWNY ORGANIZATOR:
KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH